Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

Makaleler

Şirket Nev’i Değişikliği

I- LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ

A. Genel Olarak

Özellikle son yıllarda, anonim şirketlerin, bazı vergisel ve hukuksal avantajlarının ön plana çıkması nedeniyle, limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmesi olayı yaygınlaşmaya başlamıştır. devamı için…

Malpraktis (Yanlış Tedavi) ve Hekimin Sorumluluğu Davaları

Malpraktis

Belirli tıbbi hatalarda mağdurlara dava açma hakkı veren hukuk sistemi tıbbi malpraktis olarak adlandırılır. devamı için…

Ad (İsim) Değiştirme Davası

Ad toplum içerisinde bireyleri birbirinden ayırmaya yarayan bir sözcük, araç, işrettir. Kural olarak kişi , adını dilediği zaman ve dilediği biçimde değiştiremez. devamı için…

Babalık Davası

Dava taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. devamı için…

Soybağı Davaları

Genel Olarak
Soybağı, çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağıdır. Neseb, nesil, soy olarak da adlandırılır. devamı için…

Yaş Düzeltme, Yaş Küçültme, Yaş Büyütme Davası

Doğum tarihinde ay ve gün yazılmamış olan kişi, doğduğu yılın Temmuz ayının 1. günü doğmuş sayılır. Doğduğu ay belli fakat günü belli değilse, o ayın 1. günü doğmuş sayılır. devamı için…

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Dava miras bırakanın yerleşim yeri veya mirasçıların her birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Görevli mahkeme dava değerine göre belirlenir. devamı için…

Mirasın Reddi Davası (Terekenin Borca Batık Olması Sebebiyle)

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Ancak miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca batık olması nedeniyle mirasın hükmen devamı için…

Terekeye Temsilci Atanması Davası

Miras ortaklığına temsilci atanması istemi, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimine sözlü veya yazılı beyanla olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek beyanda bulunana imzalattırılır. devamı için…

Vasiyetname Ve Türleri

Herkesin bildiği gibi vasiyetname miras bırakanın (murisin) son arzularının yer aldığı bir belgedir ve doğruyu yanlıştan ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını dolduran herkes tarafından düzenlenebilir.  devamı için…

Vasiyetnamenin İptali Davası

Dava ölenin ikametgahı asliye hukuk mahkemesinde görülür. Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir: devamı için…

Veraset İlami (Mirasçılık Belgesi) Verilmesi Davası

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. devamı için…

Kira Tespit Davası

Dava, davalının yerleşim yerinde açılabileceği gibi, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesi ile sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinde de açılabilir. Taraflar ayrıca bu konuda yetki sözleşmesi yapabilirler. devamı için…

Kira Parasının Ödenmemesi Nedeni İle Tahliye Davası

Tahliye davaları, taşınmazın aynıyla ilgili bulunmadığından davalının ikametgahı veya sözleşmenin icra olunacağı yer mahkemesinde veya tarafların sözleşme ile belirleyeceği yetkili mahkemede görülebilir. devamı için…

Hizmet Tespit Davası

Dava işverenin ikametgahı, kurum merkezinin ya da şubelerinin bulunduğu yer İş Mahkemesinde açılabilir. devamı için…