Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

İcra ve İflas Hukuku

İflas Davası

Dava borçlunun yerleşim yeri Ticaret Mahkemesinde görülür. Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi borçlunun iflasını isteyebilir. devamı için…

İflasın Ertelenmesi Davası

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. devamı için…

İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesi’nde ileri sürülür. devamı için…

İstihkak Davası (Borçlu Tarafından Açılan)

Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve durumu iki tarafa bildirir. devamı için…

İstihkak Davası (Üçüncü Şahıs Tarafından Açılan)

Kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde istihkak davası açabilir. devamı için…

Menfi Tespit Davası (İcra Takibinden Önce)

Görevli mahkeme asliye hukuk/asliye ticaret mahkemesidir. Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. devamı için…

Menfi Tespit Davası (İcra Takibinden Sonra)

Menfi tespit ve istirdat davaları, genel hükümler saklı kalmakla birlikte takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. devamı için…

Tasarrufun İptali Davası

Dava davalıların yerleşim yeri aynı ise o yer mahkemesinde, değilse davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. İptali istenen tasarrufun bir taşınmazın aynına ilişkin olması da yetki açısından bir değişiklik yaratmaz, zira dava şahsi bir davadır. devamı için…