Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

İmar Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Ortaklığın giderilmesi davaları gayrimenkulün bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde görülür.  devamı için…

Kamulaştırma Kararının İptali Davası

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir.  devamı için…

El atmanın Önlenmesi Davası

Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.   devamı için…

Kamulaştırmasız El Atmada Taşınmaz Bedeli Davası

Taşınmazına kamulaştırma kararı olmaksızın elatılan taşınmaz maliki el atmanın önlenmesini isteyebileceği gibi mülkiyet hakkının devrine karşılık taşınmazın bedelinin ödenmesini de talep edebilir. devamı için…

Muvazaa Nedeni İle Tapu İptal Davası

Dava taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde görülür. Davanın tarafları muvazaalı işlemin taraflarıdır. devamı için…

Ön Alım (Şuf’a) Davası

Dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Dava değeri belirlenirken dava konusu edilen payın tapuda gösterilen satış bedeli ve bu satış sebebiyle alıcıya düşen tapu giderleri toplamının esas alınması gerekir. devamı için…