Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

Makaleler

İş Sözleşmesinin Feshi Sebepleri

İş mevzuatına 22.5.2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte yeni düzenlemeler getirilmiştir. devamı için…

İş Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Dava davalının ikamet ettiği veya kazanın meydana geldiği yer İş Mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer İş Mahkemesi’nde de açılabilir. devamı için…

İşçi Alacakları Davası (Kıdem ve İhbar Tazminatı)

İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde görülür. devamı için…

İşçi Alacakları Davası (Ücret ve Fazla Çalışma Ücreti)

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. devamı için…

İşe İade Davası

İş mahkemelerinde açılacak dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde açılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de açılabilir. devamı için…

İptal Davası (Yürütmenin Durdurulması Talepli)

İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından dava açılabilir. devamı için…

Tam Yargı Davası

İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay’a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi devamı için…

İflas Davası

Dava borçlunun yerleşim yeri Ticaret Mahkemesinde görülür. Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi borçlunun iflasını isteyebilir. devamı için…

İflasın Ertelenmesi Davası

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. devamı için…

İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesi’nde ileri sürülür. devamı için…

İstihkak Davası (Borçlu Tarafından Açılan)

Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve durumu iki tarafa bildirir. devamı için…

İstihkak Davası (Üçüncü Şahıs Tarafından Açılan)

Kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde istihkak davası açabilir. devamı için…

Menfi Tespit Davası (İcra Takibinden Önce)

Görevli mahkeme asliye hukuk/asliye ticaret mahkemesidir. Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. devamı için…

Menfi Tespit Davası (İcra Takibinden Sonra)

Menfi tespit ve istirdat davaları, genel hükümler saklı kalmakla birlikte takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. devamı için…

Tasarrufun İptali Davası

Dava davalıların yerleşim yeri aynı ise o yer mahkemesinde, değilse davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. İptali istenen tasarrufun bir taşınmazın aynına ilişkin olması da yetki açısından bir değişiklik yaratmaz, zira dava şahsi bir davadır. devamı için…